കേന്ദ്ര സേനകളിൽ 506 കമാൻഡറ്റ് ഒഴിവുകൾ

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിൽ അസിസ്‌റ്റന്റ് കമൻഡാന്റ്റ് തസ്തികയിലെ 506 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യുപിഎസ്‌സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിൽ അസിസ്‌റ്റന്റ് കമൻഡാന്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് 506 ഒഴിവുകളിലേ ക്ക് യുപിഎസ്‌സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓഗസ്‌റ്റ് 4 നു നടത്തുന്ന സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സസ് (അസിസ്‌റ്റന്റ് കമൻ ഡാൻഡ്‌സ്) പരീക്ഷ മുഖേനയാ ണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 

ഓൺലൈൻഒഴിവുകൾ ഇങ്ങനെ
. ബിഎസ്എഫ് 186

.സിആർപിഎഫ് 120

.സിഐഎസ്എഫ് 100

. ഐടിബിപി 58

. എസ്എസ്ബി 42

പ്രായം:
2024 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് 20- 25. 
സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്കും വിമുക്തഭടൻമാർക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഇളവ്.

. യോഗ്യത:
ബിരുദം,ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന അവസാനവർഷ വി
ദ്യാർഥികളെയും പരിഗണിക്കും.

എൻസിസി ബി/സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് : അഭിലഷണീയം. ശാരീരിക യോഗ്യത, കാഴ്‌ച സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലെ വിജ്‌ഞാപനത്തിൽ

. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീ ക്ഷ, ഫിസിക്കൽ സ്‌റ്റാൻഡേഡ്

ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേഡ്സ് ടെസ്റ്റ‌റ്റ്‌, ഇന്റർവ്യൂ/പഴ്സനാലിറ്റി ടെസ്റ്റ‌റ്റ്‌ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ. 
എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കേന്ദ്രമുണ്ട്.

. ഫീസ്:
200 രൂപ. 
എസ്ബിഐ ശാഖയിൽ നേരിട്ടോ ഓൺലൈനായോ അടയ്ക്കാം.സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കും ഫീസില്ല.

അപേക്ഷ മേയ് 14 വരെ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും 

.

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail