ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപറേഷൻ - ലോൺ സ്‌കീം


ഭാരതത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും ധനകാര്യവുമായ ക്ഷേമം ലക്‌ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

  • കേരളം സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷൻ 3% പലിശ നിരക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകള്‍ നൽകുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുന്ന 3 വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ പദ്ധതികളാണിവ.
  • ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും പഠിക്കുന്നതിന് വായ്പ ലഭിക്കും.
  • സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനിലൂടെ 3% മുതല്‍ 8% വരെ പലിശനിരക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകൾ ലഭിക്കും.
  • ലോൺ കിട്ടാൻ വസ്തു / ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം നിർബന്ധമാണ്. NMDFC വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ -1, ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ -2 എന്നീ പദ്ധതികളും KSMDFC വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പാരന്റ് പ്ലസ് പദ്ധതിയുമടക്കം മൂന്നു തരം വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകൾ ആണ് KSMDFC അനുവദിക്കുന്നത്.
  • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം, തുകയുടെ വിനിയോഗം, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി എന്നിവ ഒരേ പോലെയാണെങ്കിലും വരുമാനപരിധി, പലിശ നിരക്ക്, ലോൺ തുക, തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകള്‍ പലിശ 3% മുതല്‍ - ക്രെഡിറ്റ് ലൈന്‍- 1

വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ലോണുകള്‍ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍ കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോര്‍പ്പറേഷനിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. മത ന്യൂ...

വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകള്‍ പലിശ 5 മുതല്‍ 8% വരെ - ക്രെഡിറ്റ് ലൈന്‍- 2

വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ലോണുകൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ  കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമ്...

പാരന്റ് പ്‌ളസ് വായ്പ പദ്ധതി

വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ലോണുകള്‍ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍ കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോര്‍പ്പറേഷനിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. മത ന്യൂനപക്ഷ...

Click to call Send mail