തൊഴിൽ വകുപ്പ്


  രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന വ്യാപകമായ വ്യവസായവല്‍ക്കരണം തൊഴില്‍ രംഗത്തിന് പുത്തന്‍ ഉണര്‍വ് നല്‍കി. തൊഴില്‍ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു വകുപ്പ് വേണമെന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ച കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തില്‍ അന്നത്തെ ദിവാനായിരുന്ന സര്‍. സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യരാണ് പ്രത്യേകം തൊഴില്‍ വകുപ്പ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശ്രമഫലമായി ശ്രീ.ചിത്തിര തിരുനാള്‍ മഹാരാജാവ് 1946 ജനുവരി 26ന് 154ാം നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലേബര്‍ കമ്മീഷണറുടെ തസ്തിക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി. അതുവരെ വ്യാവസായിക വകുപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്ന തൊഴില്‍ വകുപ്പ് അന്നേ ദിവസം മുതല്‍ ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പായി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

ലക്ഷ്യം വീക്ഷണം 

  • സ്വച്ഛവും സമാധാനപരവുമായ തൊഴില്‍ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുക.

  • മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യവും മാന്യമായി തൊഴില്‍ ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥകളും തൊഴിലാളിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തൊഴിലാളിയും തൊഴിലുടമയും തമ്മില്‍ ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധവും സഹകരണവും ഉറപ്പു വരുത്തുക.

    വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം: http://lc.kerala.gov.in/malayalam/index.php/2-uncategorised/2-labour-commissionerate-gok

E-SHRAM കാര്‍ഡ്

അസംഘടിത മേഖലയില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കായി കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് e - Shram.  രാജ്യത്തെ അസംഘടിതമേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ പൂര്&zw...

Click to call Send mail