കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ്


2013 ജൂണ്‍ 10ന്‌ കേരളാഗവര്‍ണ്ണര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച നിയമത്തിന്റെ (Ordinance - ഓര്‍ഡിനന്‍‌സ്‌) അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളർഷിപ്പ് 2023- 24

സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളർഷിപ്പ് 2023- 24 (പുതിയത്‌) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. (പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം) സർക്കാർ/സർക്കാർ എയ്‌ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര...

വിദ്യ സമുന്നതി സ്കോളർഷിപ്പ് 2024 

വിദ്യ സമുന്നതി സ്കോളർഷിപ്പ് 2024  2014-15 അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിദ്യാ സമുന്നതി സ്കോളർഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വർഷവ...

പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പ്

2023-24 വർഷത്തെ ന്യനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 2022-23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ സർക്കാർ/എയ്‌ഡ...

എ.പി.ജെ അബ്ദുൾകലാം സ്കോളർഷിപ്പ്

ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം   അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി : 04...

ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പ് 2023

രാജ്യത്തെ പ്രഖ്യാപിത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ആയ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈനർ, പാഴ്‌സി എന്നീ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന വിവിധ സ്‌കോളർഷിപ്പ...

ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്

ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അംഗീകൃത സര്‍വ്വകലാശാലകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേന്ദ്ര സര്&zw...

Click to call Send mail