തൊഴിൽ അറിയിപ്പുകൾ


പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ അറിയിപ്പുകൾക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക 

ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 15 സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ 2024...

സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സംഘങ്ങളിലെയും വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും വിവിധ തസ്തികളിലെ 207 ഒഴിവിലേക്ക് സഹ...

സ്റ്റാഫ് സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കമ്പയൻട് ഗ്രാജുവെറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നു

 സ്റ്റാഫ് സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കമ്പയൻട് ഗ്രാജുവെറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള മിനിസ്ട്രിസ് /വകുപ്പുകൾ /ഓർഗാണൈസേഷനുകൾ /സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ബോഡിക...

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), യന്ത്രിക് ജോബ് ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), യന്ത്രിക് ജോബ് ഒഴിവുകൾ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), യന്ത്രിക് ജോബ് ഒഴിവുകൾ എന്നിവ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയി...

ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒഴിവ്

ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ട്രിവാൻഡ്രം ബയോ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി വിംഗ് സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒഴിവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓ...

കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിലെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിലെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേർസണൽ സെലെക്ഷൻ (IBPS)ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ...

Click to call Send mail