വിവിധ കോഴ്സുകൾ


വിവിധ കോഴ്സുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം

സംസ്ഥാന ടൂറിസംവകുപ്പിന്‌ കീഴിലുള്ള KITTS ലെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

സംസ്ഥാന ടൂറിസംവകുപ്പിന്‌ കീഴിലുള്ള കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ ഓഫ്‌ ടൂറിസം ആൻഡ്‌ ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസി (കിറ്റ്സ്)-ലെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം....

IMMILAW GLOBAL IMMIGRATION LAWYERS

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്കായും പഠനത്തിനായും സ്ഥിര താമസത്തിനായും കുടിയേറുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. വിവിധ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മയങ്ങി ചതിക്കുഴിയി...

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് & കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് കോഴ്സ‌്

സ്റ്റാർട്ടിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് & കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് കോഴ്‌സ് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഒരു വർഷം നീളുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് & കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് ക...

ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യു.ജി.സി/ സി.എസ്.ഐ.ആർ - നെറ്റ് (UGC/CSIR NET) പരിശീലനത്തി

ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യു.ജി.സി/ സി.എസ്.ഐ.ആർ - നെറ്റ് (UGC/CSIR NET) പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ രണ്ടാം വർഷ...

ചൈൽഡ്  സൈക്കോളജി ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് 

കുട്ടികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള വലിയ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ് കോഴിക്കോട് ; മനോമയ സെന്റർ ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന രണ്ട് മാസത്തേ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം....

ന്യൂമീഡിയ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ജേണലിസം ഡിപ്ലോമ 

കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ന്യൂമീഡിയ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ജേർണലിസം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Click to call Send mail