ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ


ഭാരതത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും ധനകാര്യവുമായ ക്ഷേമം ലക്‌ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സുമിത്രം - ചികിത്സാ വായ്പ

ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെ.എസ്....

KSMDFC - ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ 8 % പലിശനിരക്കിൽ

സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും  മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ശുപാർശിത സമൂഹങ്ങളുടെയും ക്ഷേമവും സാമ്പത്തിക വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ഗു...

NMDFC - ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ - ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ 2

സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും  മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ശുപാർശിത സമൂഹങ്ങളുടെയും ക്ഷേമവും സാമ്പത്തിക വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ഗു...

NMDFC -ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ 6% പലിശ നിരക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ 1

സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും  മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ശുപാർശിത സമൂഹങ്ങളുടെയും ക്ഷേമവും സാമ്പത്തിക വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ഗു...

KSMDFC വിസ ലോൺ സ്കീം

ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെ.എസ്....

പ്രവാസി വായ്‌പ പദ്ധതി

ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെ.എസ്....

Click to call Send mail