ദുരന്തനിവാരണ സേവനങ്ങൾ


SOON TO BE LAUNCHED !!!

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും ?

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം ? ♦ഗുരുതര രോഗികൾക്കും വാർഷികവരുമാനം രണ്ടു ലക്ഷം കവിയാത്തവർക്കും ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം ♦ഒരാൾക്ക് ഒരുതവണ മാത്രമേ ല...

Click to call Send mail