ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഭാര്യ/ഭർത്താവ്(ഓരോ ആവശ്യത്തിനും പ്രത്യേകം) മറ്റുള്ളവർ( ആജീവനാന്തം)  

ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദായങ്ങളൊഴികെ.(ഓരോ ആവശ്യത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം)   

സിറ്റിസൺ സർവീസ് പോർട്ടൽ

പ്രാദേശിക സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാ പൗര സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള പൊതുവായ പോർട്ടൽ. പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനോ സമർപ്പിക്കാനോ കഴിയും, അവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ പ്രത...

ആധാറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോപ്പി

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നിവാസികൾക്കും ആധാർ എന്ന നിലയിൽ എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാവുന്ന 12 അക്ക റാൻഡം നമ്പർ നൽകാൻ യുഐഡിഎഐ നിർബന്ധിതമാണ്.

വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

36000 രൂപ വരെ 1 വർഷം, 36000 രൂപക്കു മുകളിൽ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും പ്രത്യേകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം

Click to call Send mail