സൗജന്യ പി.എസ്. സി കോച്ചിങ്


ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫോർ മൈനോറിറ്റി യൂത്ത് സെന്ററുകളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സൗജന്യ പി.എസ്. സി. പരിശീലന സാധ്യതകൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. 

സൗജന്യ PSC, UPSC കോച്ചിങ് - അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - @ CCMY - പൊന്നാനി,മലപ്പുറം

സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ   പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫോർ മൈനോറിറ്റി യൂത്തിൽ psc, upsc മുതലായ മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴു...

സൗജന്യ PSC, UPSC കോച്ചിങ് - അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - @ CCMY -പെരിന്തൽമണ്ണ , മലപ്പുറം

സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫോർ മൈനോറിറ്റി യൂത്തിൽ psc, upsc മുതലായ മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്...

സൗജന്യ PSC, UPSC കോച്ചിങ് - അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - @ CCMY - ആലത്തിയൂർ ,മലപ്പുറം

സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ മലപ്പുറം ആലത്തിയൂരിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫോർ മൈനോറിറ്റി യൂത്തിൽ psc, upsc മുതലായ മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന ഉദ്യ...

സൗജന്യ PSC, UPSC കോച്ചിങ് - അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - @ CCMY - പേരാമ്പ്ര, കോഴിക്കോട്

സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കോഴിക്കോട് പുതിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫോർ മൈനോറിറ്റി യൂത്തിൽ psc, upsc മുതലായ മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ സൗജന്യമാ...

സൗജന്യ PSC, UPSC കോച്ചിങ് - അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - @ CCMY - പുതിയറ, കോഴിക്കോട് -

സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കോഴിക്കോട് പുതിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫോർ മൈനോറിറ്റി യൂത്തിൽ psc, upsc മുതലായ മത്സര...

Click to call Send mail