കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ


കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ 

കർഷക കടാശ്വസ കമ്മീഷൻ - കർഷകരുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളുന്നു

കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ  സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരുടെ കടങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 31.3.2016 ന് മുൻപ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇപ...

കാർഷിക ലോണുകൾക്ക് ഇളവു ലഭിക്കാൻ ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക

കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ  സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരുടെ കടങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 31.3.2016 ന് മുൻപ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇപ്...

Click to call Send mail