ആൽഫ മരിയ അക്കാദമി


ആൽഫ മരിയ അക്കാദമി

STAFF NURSE PSC - DHS NURSING OFFICER ; ENTRANCE TRAINING

STAFF NURSE PSC - DHS NURSING OFFICER  ആൽഫ മരിയ അക്കാദമി - 2023  കേരളത്തിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൻ DHS, DME, AIIMS തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി ഉദ്യോഗാർഥിക...

K -TET  പരിശീലനം 

ആൽഫ മരിയ അക്കാഡമിയുടെ  നേതൃത്വത്തിൽ Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) നുവേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം  ആരംഭിക്കുന്നു.

ONLINE - COMPETITIVE EXAMS TRAINING ALONG WITH SCHOOL STUDIES

CATCH THE YOUNG സ്കൂൾ പഠനത്തോടൊപ്പം സിവിൽ സർവീസ്, പി എസ് സി, വിവിധ സ്‌കോളർഷിപ് പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങി വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യ...

ആൽഫ മരിയ അക്കാദമിയിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷ പരിശീലനം

ആൽഫ മരിയ അക്കാഡമിയിൽ ജർമൻ ഭാഷ പരിശീലനം  ഈ പരിശീലനം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്?&nb...

തിരുവമ്പാടി ആൽഫ മരിയ അക്കാദമിയിൽ OET & IELTS പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നു

തിരുവമ്പാടി ആൽഫ മരിയ അക്കാദമിയിൽ OET & IELTS പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി പരിശീലനം  ആരംഭിക്കുന്നു.  

ENGLISH GRAMMAR COURSE @ ALPHA MARIA ACADEMY

താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൽഫ മരിയ അക്കാഡമിയും  അൽഫോൻസാ കോളേജ് കോഴിക്കോട്, തിരുവമ്പാടിയും സംയുക്തമായി ENGLISH GRAMMAR COURSE ന്റെ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം...

Click to call Send mail