എയർപോർട്ട് ജോലിയിൽ 145 ഒഴിവ്

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

എഐ എയർപോർട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിനു കീഴിൽ ജയ്പു‌ർ എയർപോർട്ടിൽ 145 ഒഴിവ്. 

സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം. 
3 വർഷ കരാർ നിയമനമാണ്,നീട്ടിക്കിട്ടാം. 

ഇന്റർവ്യൂ മേയ് 8 മുതൽ 11 വരെ ജയ്‌പുരിൽ.

 തസ്‌തികകളും ഒഴിവും:

* ഹാൻ ഡിമാൻ (66)
* ⁠കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (21)
* ⁠ജൂനിയർ കസ്‌റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (21)
* ⁠റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (18)
* ⁠യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻറ്റ്‌ കം റാംപ് ഡ്രൈവർ (17)
* ⁠ജൂനിയർ ഓഫിസർ ടെക്നിക്കൽ (2)


. ഹാൻഡിമാൻ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം: 

-പത്താം ക്ലാസ് ജയം.
-ഇംഗ്ലിഷ് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അറിയണം.
-ഹിന്ദിയിലും പ്രാദേശികഭാഷ യിലും അറിവ് അഭികാമ്യം.
-28 വയസ്സ്


18,840 രൂപ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail