ആൽഫ മരിയ അക്കാഡമിയുടെ  നേതൃത്വത്തിൽ Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) നുവേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം  ആരംഭിക്കുന്നു.

ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി : 2023 മാർച്ച്‌ 31

Specialities

1. 100 Hours Online Classes
2. Recorded Classes available till the Exam
3. Daily Exam Practices
4. Previous Years Question Papers Discussions
5. Subject Wise Exams 
6. Notes are AvailableGOOGLE FORM 

താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക 
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ആൽഫ മരിയ അക്കാഡമി ഒരുക്കുന്ന ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക 


 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 

7907028758  
9946865818

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail