ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 15 സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ 2024 ഓഗസ്റ് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 3 വർഷ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫറി കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആകെ 485 സീറ്റുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. അപേക്ഷകർക്ക് 2024 ഡിസംമ്പർ 31 നു 17 വയസിൽ കുറയാനോ 35 വയസിൽ കൂടുവാനോ പാടില്ല.

യോഗ്യത 
- 40% മാർക്കോടെ ഫിസിക്സ്‌, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നിവ ഓപ്ഷണൽ വിഷയങ്ങളായും ഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധിത വിഷയം ആയും പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായവർ. 
- പ്ലസ് ടു യോഗ്യതക്ക് ശേഷം എ എൻ എം കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ രജിസ്റ്റർഡ് എ എൻ എം നഴ്സുമാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
- ⁠പ്ലസ് ടു സയൻസ് പടിച്ചവരുടെ ആഭാവത്തിൽ പ്ലസ് ടു മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചവരുടെ അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

അപേക്ഷ ഫീസ് 
- 250 രൂപ 
- പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാഗകാർക്ക് 75 രൂപ

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ അനുബന്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ, അപേക്ഷ ഫീസ് 0210-80-800-88 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ അടച്ചതിന്റെ ഒറിജിനൽ ചെല്ലാൻ എന്നിവ സഹിതം ബന്ധപെട്ട നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി - 06 ജൂലൈ 2024

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail