ഭാരത സർക്കാർ അംഗീകൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ പീപ്പിൾസ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓഫ് കമ്പനിസിന്റെ കൂടരഞ്ഞിയിലും,കോടഞ്ചേരിയിലും ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. 

ആകർഷകമായ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ് 

പ്രായ പരിധി : 35വയസിൽ താഴെ 
-മാനേജർ (Mcom/MBA)
-സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ (MSW)
-അക്കൗണ്ടന്റ്/കാഷ്യർ (ഡിഗ്രി)
-കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (SSLC, പ്രായ പരിധിയില്ല)

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗർഥികൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

 

Photos
കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail