കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 - പ്യൂൺ / റൂം അറ്റൻഡന്റ് / നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം


കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പ്യൂൺ/റൂം അറ്റൻഡന്റ്/നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ ജോബ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 05 പ്യൂൺ/റൂം അറ്റൻഡന്റ്/നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 

പ്രായപരിധി: കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

 

18-40 വയസ്സ്. 02.01.1983 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്. (പ്രായ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പൊതു വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗം-2 കാണുക).
 


അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി - 31/01/2024
 


കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 

.സംഘടന: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

.തസ്തികയുടെ പേര്: പ്യൂൺ/റൂം അറ്റൻഡന്റ്/നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ

.വകുപ്പ്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്

.ജോലി തരം: കേരള ഗവ

.റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള

.കാറ്റഗറി നമ്പർ: 696/2023

.ഒഴിവുകൾ: വിവിധ

.ജോലി സ്ഥലം: കേരളം

.ശമ്പളം: രൂപ. 16,550-R.42,950 (പ്രതിമാസം)

.അപേക്ഷാ രീതി: ഓൺലൈൻ

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024
.
.പ്യൂൺ/റൂം അറ്റൻഡന്റ്/നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ: 05 തസ്തികകൾ
 
 

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

• പ്യൂൺ/റൂം അറ്റൻഡന്റ്/നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ: രൂപ. 16,550 രൂപ. 42,950 (പ്രതിമാസം)
 
 

യോഗ്യത: കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.ഏഴാം ക്ലാസിൽ വിജയിക്കുക.

.സൈക്ലിംഗിൽ പരിജ്ഞാനം

.(ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അർഹതയില്ല. സൈക്ലിംഗ് പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 


അപേക്ഷാ ഫീസ്: കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

 

• കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല
 
 

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

 

.ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്

.എഴുത്തുപരീക്ഷ

.പ്രമാണ പരിശോധന

.വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം
 


പൊതുവിവരങ്ങൾ: കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

 

.അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2013-ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2023 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

.സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.

.അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.

.പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിനായി അവർ ഉപയോക്തൃ ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല, ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

.അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ "എന്റെ അപേക്ഷകൾ" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം, അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

.യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രേഖകൾ.
 
 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പ്യൂൺ/റൂം അറ്റൻഡന്റ്/നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

 

.www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക

.റിക്രൂട്ട്മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ പ്യൂൺ / റൂം അറ്റൻഡന്റ് / നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

.ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

.മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുക.

.ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ/രജിസ്‌ട്രേഷൻ സന്ദർശിക്കുക.

.ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.

.അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

.അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.

.അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് ഒരു അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.

.അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail