കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024 - 14 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക


കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോബ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 14 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 

അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി - 03/01/2024
 


പ്രായപരിധി: കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024
 


.18-40 .  02/01/1983 നും 01/01/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു).

.മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾ, എസ്‌സി/എസ്ടി, ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് സാധാരണ പ്രായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.
 


കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 

.സംഘടന: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

.പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്

.വകുപ്പ്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് (കേരള ബാങ്ക്)

.ജോലി തരം: കേരള ഗവ

.റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള

.ഒഴിവുകൾ: 14

.ജോലി സ്ഥലം: കേരളം

.ശമ്പളം: 20,280 രൂപ 54,720 (പ്രതിമാസം)

.അപേക്ഷാ രീതി: ഓൺലൈൻ
 


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്: 14 പോസ്റ്റുകൾ
 


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്: Rs.20,280 - Rs.54,720/- (പ്രതിമാസം)
 
 

യോഗ്യത: കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.യുജിസി അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സെൻട്രൽ സ്ഥാപിച്ച നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ബിരുദം

.സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

.ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിലും (KGTE/MGTE) കമ്പ്യൂട്ടർ വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. (ശ്രദ്ധിക്കുക: 2002 ജനുവരിക്ക് മുമ്പ് കെജിടിഇ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പാസായവർ കമ്പ്യൂട്ടർ വേഡ് പ്രോസസിംഗിൽ പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തത്തുല്യമായതോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.)

.മലയാളത്തിലുള്ള ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (കെജിടിഇ) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

.ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഹയർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (KGTE/MGTE) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.

.ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മലയാളത്തിൽ ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (കെജിടിഇ) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
 


അപേക്ഷാ ഫീസ്: കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

 
.
.കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല
 


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024
 


.ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്

.എഴുത്തുപരീക്ഷ

.പ്രമാണ പരിശോധന.

.വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം
 


പൊതുവിവരങ്ങൾ: കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

 

.അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2013-ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2023 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

.സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.

.അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.

.പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിന് അവർ യൂസർ-ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം.

.യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.
 
 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: കേരള ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

 

.www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക

.റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യം ചെയ്യൽ മെനു" എന്നതിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

.ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

.മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുക.

.ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ സന്ദർശിക്കുക.

.ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.

.അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

.അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.

.അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.

.അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail