കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024 - പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ട്രെയിനി) (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം


കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024: പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ട്രെയിനി) (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വേരിയസ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ട്രെയിനി) (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 

പ്രായപരിധി: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.18-26. 02.01.1997 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

.കുറിപ്പ്: ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരമാവധി പ്രായപരിധിയിൽ 29 വയസും എസ്‌സി/എസ്ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് 31 വയസും വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് 41 വയസും ഇളവ് ലഭിക്കും. [പ്രായ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക്, പൊതു വ്യവസ്ഥകളുടെ ഖണ്ഡിക 2(i) കാണുക.] പൊതു വ്യവസ്ഥകളിലെ (2) ഖണ്ഡികയിലെ പ്രായ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിന് ബാധകമല്ല
 
 

അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി 31/01/2024
 
 

കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 

.സംഘടന: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

.തസ്തികയുടെ പേര്: പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ട്രെയിനി) (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ)

.വകുപ്പ്: കേരള പോലീസ്

.ജോലി തരം: കേരള ഗവ

.റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള

.ഒഴിവുകൾ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

.ജോലി സ്ഥലം: കേരളം

.ശമ്പളം: 31,100 രൂപ 66,800 (പ്രതിമാസം
 
 

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.തിരുവനന്തപുരം (എസ്എപി)

.പത്തനംതിട്ട (കെഎപി III)

.ഇടുക്കി (കെഎപി വി)

.എറണാകുളം (കെഎപി ഐ)

.തൃശൂർ (കെഎപി II)

.മലപ്പുറം (എംഎസ്പി)

.കാസർകോട് (കെഎപി IV )
 


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ട്രെയിനി) (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) : 31,100 - 66,800 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 
 

യോഗ്യത: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.എച്ച്എസ്ഇ (പ്ലസ് ടു) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക

ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

ശാരീരികക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കണം കൂടാതെ താഴെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന മിനിമം ശാരീരിക നിലവാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം

(i) ഉയരം: കുറഞ്ഞത് 168 സെ.മീ.

(ii) നെഞ്ച്: കുറഞ്ഞത് 81 സെന്റിമീറ്ററും കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റീമീറ്റർ വികാസവും.

കുറിപ്പ്: പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യഥാക്രമം 160 സെന്റീമീറ്ററും നെഞ്ചളവ് 76 സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 5 സെന്റീമീറ്റർ നെഞ്ച് വിപുലീകരണം അവർക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

(iii) കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച: കണ്ണടകളില്ലാതെ താഴെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം: ഡിസ്റ്റന്റ് വിഷൻ 6/6 സ്നെല്ലൻ (വലത് കണ്ണും ഇടതു കണ്ണും) കാഴ്ചയ്ക്ക് സമീപം 0.5 സ്നെല്ലൻ (വലത് കണ്ണും ഇടതു കണ്ണും)

കുറിപ്പ്:- (i) ഓരോ കണ്ണിനും പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. (ii) വർണ്ണാന്ധത, കണ്ണിറുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെയോ കണ്ണുകളുടെയോ മൂടിയോ ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഒരു അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കും. (iii) മുട്ടുകുത്തി, പരന്ന കാൽ, വെരിക്കോസ് വെയിൻ, വില്ലു കാലുകൾ, കൈകാലുകൾ, കൈകാലുകൾ, കൈകാലുകൾ, ക്രമരഹിതവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ പല്ലുകൾ, സംസാരശേഷി, കേൾവിക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രകടമായ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം.

ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്:

ദേശീയ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ താഴെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള 8 ഇനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 5 ഇവന്റുകളിൽ യോഗ്യത നേടണം, ഓരോന്നിനും എതിരായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങളുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റുകൾ.

.100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 14 സെക്കൻഡ്

.ഹൈ ജമ്പ്: 132.20 സെ.മീ(4'6")

.ലോംഗ് ജമ്പ്: 457.20 സെ.മീ (15')

.ഷോട്ട് പുട്ടിംഗ് (7264 ഗ്രാം): 609.60 സെ.മീ (20')

.ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എറിയൽ: 6096 സെ.മീ (200')

.റോപ്പ് ക്ലൈംബിംഗ് (കൈകൾ കൊണ്ട് മാത്രം): 365.80 സെ.മീ (12')

.പുൾ-അപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിംഗ്: 8 തവണ

.1500 മീറ്റർ ഓട്ടം: 5 മിനിറ്റും 44 സെക്കൻഡും

കുറിപ്പ്: ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് എടുക്കും കൂടാതെ നിശ്ചിത ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ഇല്ലാത്തവരെ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിന് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് അപകടങ്ങളോ പരിക്കുകളോ സംഭവിച്ചാൽ, അയാൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരം നൽകില്ല.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയും കണ്ണടയില്ലാതെ കാഴ്ചശക്തിയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് സമയത്ത്/ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ/ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് റാങ്കിൽ കുറയാതെ സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കണം
 


അപേക്ഷാ ഫീസ്: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല
 


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്

.എഴുത്തുപരീക്ഷ

.ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് (പിഇടി)

.വൈദ്യ പരിശോധന

.പ്രമാണ പരിശോധന

.വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം
 


പൊതുവിവരങ്ങൾ: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024

 

.അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2013-ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2023 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

.സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.

.അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്

.പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിനായി അവർ ഉപയോക്തൃ ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

.അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ "എന്റെ അപേക്ഷകൾ" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം, അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

.യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രേഖകൾ.
 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന് (ട്രെയിനി) (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2023 ഡിസംബർ 29 മുതൽ 2024 ജനുവരി 3 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

 

.www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക

.റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്/ കരിയർ/പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ട്രെയിനി) (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

.ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

.മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുക. അപേക്ഷ/രജിസ്‌ട്രേഷൻ.

.ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ സന്ദർശിക്കുക, ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പിഴവുകളില്ലാതെ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.

.അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

.അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.

.അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.

.അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail