കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024 - 4000 ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം


കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 4000 ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 

അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി - 17/01/2024
 


പ്രായപരിധി: കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.18-36. 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്കും മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകും.
 
 

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 

.സംഘടന: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

.തസ്തികയുടെ പേര്: ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്സ്

.വകുപ്പ്: വിവിധ

.ജോലി തരം: കേരള ഗവ

.റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള

.കാറ്റഗറി നമ്പർ: 535/2023

.ഒഴിവുകൾ: വിവിധ

.ജോലി സ്ഥലം: കേരളം

.ശമ്പളം: 23,000- രൂപ 50,200 (പ്രതിമാസം)

.അപേക്ഷാ രീതി: ഓൺലൈൻ
 
 

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024
 


.തിരുവനന്തപുരം: 449

.കൊല്ലം: 340

.പത്തനംതിട്ട: 200

.ആലപ്പുഴ: 232

.കോട്ടയം: 254

.ഇടുക്കി: 152

.എറണാകുളം: 370

.തൃശൂർ : 307

.പാലക്കാട്: 295

.മലപ്പുറം: 338

.കോഴിക്കോട്: 313

.വയനാട്: 130

.കണ്ണൂർ: 323

.കാസർകോട്: 151
 
 

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്സ്: രൂപ 23,000-രൂപ 50,200 (പ്രതിമാസം)
 
 

യോഗ്യത: കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024
 


.സ്റ്റാൻഡേർഡ് VII പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ ബിരുദം നേടിയിരിക്കരുത്.

.കുറിപ്പ്: i) വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾക്ക് പുറമേ, ഒരു തസ്തികയ്ക്ക് നിർദിഷ്ട യോഗ്യതയ്ക്ക് തുല്യമായി സർക്കാരിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറുകളോ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡറുകളോ അംഗീകരിച്ച യോഗ്യതകൾ, സ്പെഷ്യൽ റൂളുകളിലും അത്തരം യോഗ്യതകളിലും തസ്‌തികയ്‌ക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ യോഗ്യത നേടിയാൽ മതിയാകും. തത്തുല്യ/ഉയർന്ന യോഗ്യതകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

.(1) ഈ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ബിരുദം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ പോസ്റ്റിന് യോഗ്യരല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ, അവൻ/അവൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അവന്റെ/അവളുടെ അപേക്ഷകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെടും, റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവന്റെ/അവളുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും അച്ചടക്കനടപടി/ശിക്ഷ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തിരഞ്ഞെടുക്കലിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും അയാൾക്ക്/അവൾക്കെതിരെ സേവനം എടുക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്‌പെഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേവി/എയർ ഫോഴ്‌സിൽ നിന്ന് തത്തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള മുൻ സൈനികരിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് GO/PJNO പ്രകാരം ഈ അറിയിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. 05/2018/P&ARD തീയതി 19.04.2018 
 
 

അപേക്ഷാ ഫീസ്: കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല
 


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024
 


.ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്

.എഴുത്തുപരീക്ഷ

.പ്രമാണ പരിശോധന

.വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം
 പൊതുവിവരങ്ങൾ: കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

.അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2013 ന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം. 01.01.2023 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനകം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

.സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.

.അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യത്തിനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്.

.പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിനായി അവർ ഉപയോക്തൃ ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ 'My applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിനൊപ്പം നൽകണം.

.യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗിൽ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കമായി നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, പരിചയം, പ്രായം, സമൂഹം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.
 
 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

 

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

 

.www.keralapsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക

.റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്സ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

.ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

.അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

.ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ/രജിസ്‌ട്രേഷൻ സന്ദർശിക്കുക.

.ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.

.അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

.അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.

.അടുത്തതായി, കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.

.അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail