കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെൻറ്റ് 2024

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെൻറ്റ് 2024: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ദഫേദാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. 


കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെൻറ്റ് 2024: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ദഫേദാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ : 
എറണാകുളം 
തൃശൂർ
കോഴിക്കോട്

പ്രായപരിധി: 
02.01.1988 നും 01.01.2006 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്കും മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകും.

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ ദഫേദാർ :
23,700 - 52,600 രൂപ (പ്രതിമാസം)

യോഗ്യത: 
സ്റ്റാൻഡേർഡ് VII പാസായിരിക്കണം കൂടാതെ ബിരുദം നേടിയിരിക്കരുത്.

അപേക്ഷാ ഫീസ് :
കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെൻറ്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail