പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പ്

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

2023-24 വർഷത്തെ ന്യനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


2022-23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ സർക്കാർ/എയ്‌ഡഡ്‌ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി/ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടൂ/വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ+ നേടുന്നവർക്കും/ബിരുദ തലത്തിൽ 80% മാർക്കോ/ബിരുദാനന്തര ബിരുദ തലത്തിൽ 75% മാർക്കോ നേടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുളള "പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പ് അവാർഡ് 2023-24* ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നൽകുന്നതിലേക്കായി സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്സി മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത്.


സ്കോളർഷിപ്പ് തുക
 


.എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ ഗ്രേഡുള്ള, SSLC പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 10,000 രൂപ ലഭിക്കും.

.കുറഞ്ഞത് 80% യുജി കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 15,000 രൂപ ലഭിക്കും.

.75 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത പിജി കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് 15,000 രൂപ ലഭിക്കും.
 


അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയ്യതി - 18/12/2023 
 


യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 

• കേരളത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാർക്ക് മാത്രമേ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളൂ.

• ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

• ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബിപിഎൽ വിഭാഗത്തിൽ (ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ) വരുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടവരായിരിക്കണം മുൻഗണന. അതിനുശേഷം, അധികാരികൾ എപിഎൽ കുടുംബങ്ങളെ (ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ) പരിഗണിക്കും. അവസാനമായി, ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബ വരുമാനം 8,00,000 രൂപയിൽ (എട്ട് ലക്ഷം രൂപ) കുറവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരാം.

• എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.
 
 


അപേക്ഷകർ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

 

1. അപേക്ഷകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റൌട്ട്.

2. എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി,വി.എച്ച്.എസ്.ഇ, ബിരുദം,ബിരുദാനന്തര ബിരുദം തുടങ്ങിയവയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പകർപ്പ്.

3. അപേക്ഷകരുടെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിന്റെ പകർപ്പ്

(പേര്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് കോഡ്, ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം).

4. ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ.പി.ആർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്.

5. നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പ്.

6. കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈനോരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്.

7. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സൽ)വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന്

8 . റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്
 
 

സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

 

1 . അപേക്ഷകർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ സ്ഥാപനമേധാവിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കണം (Verification).

2 . സൂക്ഷ്മ പരിശോധന (Verification) പൂർത്തീകരിച്ച അപേക്ഷകൾ സ്ഥാപനമേധാവി ഓൺലൈൻ വഴി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം(Approval).

3. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (അസ്സൽ) അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഉളളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം.

4. എല്ലാ രേഖകളുടെയും നിജസ്ഥിതി സ്ഥാപനമേധാവി ഉറപ്പു വരുത്തണം

5. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധമായ രേഖകൾ (account number, IFSC code,bank with branch name (latest)) ശരിയാണോ എന്ന് പ്രത്യേകം സ്ഥാപനമേധാവി പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തണം . ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് റിജക്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയല്ല.

6. വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം സ്ഥാപനമേധാവി അപേക്ഷകളിൽ പരിശോധന നടത്തി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സ്ഥാപന മേധാവി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

7. ഗവൺമെന്റ്/എയ്‌ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെരിഫിക്കേഷനും അപ്രൂവലും ചെയ്ത അപേക്ഷകൾ അതതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷോ ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.
 
 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി:

 

1. scholarship.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന ലിങ്ക് മുഖേന - Prof.Joseph Mundassery Scholarship Award (PJMS) എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

2. Apply online ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

3. മറ്റു സ്കോളർഷിപ്പിനായി മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ വച്ച് candidate login 
ചെയ്യുക

4. Registration form -ൽ തന്നിരിക്കുന്ന  Examination detalls (register no/roll number-ൽ പത്താം ക്ലാസിലെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നൽകുക ), personal detalls, Scholarship detalls തുടങ്ങിയ tab - കളിൽ വരുന്ന ഫീൽഡുകൾ step by step ആയി Entry ചെയ്യുക

5. Upload detalls tab-8 (Photo, Signature, SSLC Certificate, Income Certificate, Ration Card Copy) എന്നിവ 100 KB - ൽ താഴെയാക്കി upload ചെയ്യുക.

6. Registration process complete submit

7. സ്കോളർഷിപ്പിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷം View/ Print Application ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക.

8. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്  ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ സഹിതം വിദ്യാർത്ഥി മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപന മേധാവിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കണം.
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail