എസ്എസ്‌സി , സിഎച്ച്എസ്എൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

എസ്എസ്‌സി , സിഎച്ച്എസ്എൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (എസ്‌എസ്‌സി) പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് (എൽഡിസി) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. സർക്കാർ സ്ഥാപനം പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 

ഹൈലൈറ്റുകൾ


സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC)

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: തപാൽ അസിസ്റ്റന്റുമാർ/സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാർ(PA/SA), ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (DEO) & ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് (LDC)

ജോലിയുടെ തരം: കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ട്

ഒഴിവുകൾ: 4,500 

ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം

അപേക്ഷാ രീതി : ഓൺലൈൻ

ശമ്പളം: Rs.25,500 to  Rs.81,100 (പ്രതിമാസം) 

 

പ്രധാന തിയതികൾ

1. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 04 ജനുവരി 2023
2. ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2023ജനുവരി 05
3. ഓഫ്‌ലൈൻ ചലാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി:  2023 ജനുവരി 04
4. ചലാൻ മുഖേന ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2023 ജനുവരി 06 
5. അപേക്ഷാ ഫോറം തിരുത്താനുള്ള അവസാന തീയതി: 2023 ജനുവരി 09 & 10

6. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയുടെ തീയതി (ടയർ-1): ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച്, 2023

7. ടയർ II പരീക്ഷയുടെ തീയതി (വിവരണാത്മക തരം): പിന്നീട് അറിയിക്കും


 

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (എൽഡിസി)/ ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജെഎസ്എ), ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (ഡിഇഒ), ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഗ്രേഡ് 'എ': 4500 തസ്തികകൾ

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: 


1. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (LDC)/ ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (JSA)
:പേ ലെവൽ-2 (19,900-63,200 രൂപ).

2. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (DEO): ലെവൽ-4 പേയ്‌മെന്റ് (25,500-81,100 രൂപ)
ലെവൽ-5 (29,200-92,300 രൂപ)

3. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഗ്രേഡ് 'എ': ലെവൽ-4 പേയ്‌മെന്റ് (25,500 രൂപ- 81,100).
 

പ്രായപരിധി: 

 പ്രായപരിധി 18 - 27 വയസ്സാണ്,( 01-01-2022-ന്)


യോഗ്യത

1. ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക്/ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
1. 12-ാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം പാസായിരിക്കണം.

2. ഒരു അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഉള്ള പരീക്ഷ.

2. പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ്/ സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്

അപേക്ഷകർ ഒരു അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ 12-ാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.

3. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാർ
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ 12-ാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.

4. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഗ്രേഡ് 'എ'

അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ മാത്തമാറ്റിക്‌സ് ഒരു വിഷയമായോ തത്തുല്യമായോ 12-ാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സ്.


അപേക്ഷാ ഫീസ്

ജനറൽ/ഒബിസി: രൂപ 100/-

എസ്‌സി/എസ്ടി/മുൻ-സർവീസ്മാൻ/സ്ത്രീ: ഫീസ് ഇല്ല

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ വഴി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.

 

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ


ടയർ I പരീക്ഷ - കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ

ടയർ II - വിവരണാത്മക പേപ്പർ

ടയർ III - ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് / സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്.

 

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളും കേന്ദ്ര കോഡും (കേരളം):

എറണാകുളം (9213)

കണ്ണൂർ (9202)

കൊല്ലം (9210)

കോട്ടയം (9205)

കോഴിക്കോട് (9206)

തൃശൂർ (9212)

തിരുവനന്തപുരം (9211)

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

https://ssc.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക

"റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്/കരിയർ/പരസ്യ മെനു" എന്നതിൽ പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റുമാർ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് (എൽഡിസി) ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ/രജിസ്‌ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.

അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.

അടുത്തതായി, സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന് (എസ്‌എസ്‌സി) ഒരു അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.

അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail