ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യു.ജി.സി/ സി.എസ്.ഐ.ആർ - നെറ്റ് (UGC/CSIR NET) പരിശീലനത്തി

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യു.ജി.സി/ സി.എസ്.ഐ.ആർ - നെറ്റ് (UGC/CSIR NET) പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ രണ്ടാം വർഷ ബി‌രുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്നവരും നിലവിൽ പഠനം പൂർത്തിയായവരുമായ, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായി അംഗീകരിച്ച്, പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാഴ്സി ജൈന വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതിക മായി യു.ജി.സി/സി.എസ്.ഐ.ആർ-നെറ്റ് പരീക്ഷാ പരിശീലന ത്തിന് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എംപാനൽ ചെയ്ത 25 സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖാന്തിരമാണ്  കോച്ചിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

 

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 10/12/2023
 


യോഗ്യത മാനദണ്ഡം

 

.കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ബുദ്ധ പാഴ്സി ജൈന മതവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരായിരിക്കണം.

.ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷയിൽ 55 ശതമാനം മാർക്ക് നേടി രണ്ടാം വർഷ പഠനം നടത്തുന്നവരെയും , ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആണ് പരിശീലനത്തിന് അർഹത.
 


തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡം

 

ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളേ പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ച കൊണ്ടും, കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെയും, മാർക്കിൻ്റെയ്യും അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ബി.പി.എൽ അപേക്ഷകരുടെ അഭാവത്തിൽ എ.പി.എൽ വിഭാഗത്തിലെ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരെയ്യും പരിഗണിക്കും.
 
 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി

 

Www.minority welfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് താഴെ പറയുന്ന രേഖകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം താത്‌പര്യമുള്ള പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിലെ കോ-ഓർഡിനേറ്റർക്ക് നേരിട്ടോ തപാൽ മുഖാന്തിരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.(പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽവിലാസവും, കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ ഫോൺ നമ്പറും വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.)
 


അപേക്ഷകർ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

 

1. അപേക്ഷ ഫോട്ടോ സഹിതം സമർപ്പിക്കുക.

2. റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്.

3. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പ്.

4. എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്

5. പി.ജി മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പകർപ്പ്.
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail