24/02/2023

എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് - REGISTRATION

Image

നിങ്ങൾ ഒരു തൊഴിൽ രഹിതരാണോ . നിങ്ങൾക്കായി തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതിൻറെ പുതുക്കലിനെ കുറിച്ച്  അറിയുവാനും തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: https://www.aiderfoundation.org/service/employment-excahange-info

Click to call Send mail